СЪПЪТСТВАЩИ УСЛУГИ

Search Our Site

ФАСИЛИТИ МЕНИДМЪНТ - дейности, които не са основен бизнес на компанията - т.е. всички поддържащи дейности. Като основна отговорност на фасилити мениджмънта се явява грижата за безопасността на ползвателите на сградите и съоръженията. Фасилити мениджъра ще се погрижи за комфорта на обитателите на сградата и ще следи за намаляването и оптимизирането на  разходи.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) , ОБЗР /ТРУДОВА МЕДИЦИНА/

РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ И НАССР СИСТЕМА, ВЪТРЕШНИ ОДИТИ

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ДДД УСЛУГИ

ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА


ОКОНЧАТЕЛНАТА ЦЕНА СЕ ОПРЕДЕЛЯ СЛЕД ОГЛЕД ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ

Обади се